طناز طباطبایی و شقایق دهقان به «تروما» پیوستند

طناز طباطبایی، کاظم سیاحی و شقایق دهقان به نمایش جدید افسانه ماهیان پیوستند.